Vansky龙雾白酒足球队足球俱乐部,邀请任何足球高手加盟。

                         
          不论你年龄大小,只要你自认为是足球高手,我们就欢迎你来试训加入球队。                


 联系人:任教练             
 电话:604-889-8858