* BC1号Highway下面全塌了!谁施工的可能要惨了 - [2969] () (0)  (0)
     a 反正最后都是花纳税人的钱 - [82] () (0)  (0)
     a 这是哪段啊? - [100] () (0)  (0)
     a 这有什么惨的。只要没有偷工减料等违规行为,还会因祸得福,得到新的 - [87] () (0)  (0)
     a

这豆腐渣

- [86] () (0)  (0)
(无内容)

回复  
          b Dumb - [80] () (0)  (0)
     a 谁惨?纳税人惨!承包商和发包商高兴的不得了,这是上天给他们的圣诞大礼,又可以大把大把的追加预算了 - [85] () (0)  (0)
          b 我靠!你得有多阴暗才这样兴奋得想法。 - [81] () (0)  (0)
     a 别处的老照片,唯恐天下不乱 - [103] () (0)  (0)
     a 我擦 这里也有老狗粮 哈哈哈哈 - [90] () (0)  (0)